Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Specialistsjuksköterske-programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Inriktningar med studietakt helfart

Anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård omfattar 60 högskolepoäng. Distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng. Inriktningarna ges på helfart och är till största delen campusförlagda. Inriktningarna ger formell behörighet för att arbeta inom dessa kompetensområden.

Anestesisjukvård, 60 hp

Anestesisjuksköterskor ansvarar för narkos och bedövning samt för avancerad omvårdnad inför, under och efter operativa ingrepp i högteknologisk miljö för patienter med varierande åldrar och sjukdomstillstånd. Arbetet kännetecknas även av situationer som kräver hög handlingsberedskap vid akuta- och katastrofsituationer såväl inom som utanför sjukhuset.

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Distriktssköterska, 75 hp

Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla åldrar och i olika vårdsituationer: inom barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hemsjukvård. Arbetet är självständigt och omfattar hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i förhållande till livsstilsfrågor och egenvårdsstöd samt omvårdnad, utredning och behandling vid olika komplexa ohälsotillstånd i samverkam ned andra professioner inom och utanför den egna organisationen.

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Intensivvård, 60 hp

Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd och olycksfall på högteknologiska postoperativa avdelningar och på intensivvårdsavdelningar. Omvårdnadsarbetet innebär bland annat att förstå och bemöta patienternas och närståendes tolkningar och reaktioner på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd och av att vårdas i en högteknologisk miljö. 

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Operationssjukvård, 60 hp

Operationssjuksköterskor ansvarar för den avancerade omvårdnaden av patienters om genomgår kirurgiska ingrepp. De är verksamma i en högteknologisk miljö och arbetar förebyggande med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för att undvika vårdskador såsom vårdrelaterade infektioner. Yrket karaktäriseras även av teamarbete tillsammans med andra yrkesprofessioner, som är involverade i operationsverksamheten.

Utbildningsplan

Förkunskapskrav och anmälan

Inriktningar med studietakt halvfart

Diabetesvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, psykiatrisk vård och vård av äldre omfattar 60 högskolepoäng. Viss del av undervisningen ges som nätbaserade distansstudier men studier bedrivs också med närträffar på campus. Inriktningarna ger fördjupning och vidareutveckling av kompetenser som krävs inom respektive inriktning.

OBS! Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktningar mot kirurgi, onkologi och psykiatri genomgår för närvarande revidering. De planeras att starta tidigast vårterminen 2018.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60 hp

Diabetessjuksköterska är ett bra val för dig som är sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes. Då diabetes är en folksjukdom som ökar finns ett stort behov av diabetessjuksköterskor, på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte och undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten.

Tillgodoräknande
Många sjuksköterskor som arbetar inom diabetesvård har gått fristående eller uppdragsutbildningar i diabetesvård (15-30hp). Har du genomfört sådana kurser och vill utvecklas ytterligare genom att få en formell examen som specialistssjuksköterska inom diabetes vård inklusive en magisterexamen kan du ansöka om tillgodoräknande av de första delkurserna. Ansökan om detta kan inte ske innan du blivit antagen men vid frågor och intresse för detta kontakta gärna Carina Sparud Lundin 031-786 63 89.

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Barnsjuksköterskor har två övergripande funktionsområden, hälso- och sjukvård. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet liksom den omvårdnad som ges vid barns sjukdom och ohälsa bygger på varje barns specifika behov och rättigheter. I omvårdnadsarbetet, vid akut eller långvarig sjukdom, liksom vid undersökningar och behandlingar är medlemmarna i barnets familj centrala samarbetspartners.

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Kirurgisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård arbetar på mottagningar såväl som vårdavdelningar. Arbetet omfattar avancerad omvårdnad för vuxna och äldre i samband med kirurgiska behandlingar. Specialistsjuksköterskornas kompetens ger möjlighet till utveckling av vård inom många olika områden såsom sårvård, rökstopp, postoperativ smärta eller nutrition.

Förkunskapskrav och anmälan

Medicinsk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom medicinsk vård arbetar med avancerad omvårdnad på öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar inom en rad olika medicinska specialiteter. Arbetet innebär ledning och utförande av omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa tillstånd samt att förebygga komplikationer av sjukdom och behandling. Centralt i funktionen är också att möta och stödja patienter och närstående vid kronisk, livslång sjukdom.

UtbildningsplanFörkunskapskrav och anmälan

Onkologisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård arbetar med avancerad omvårdnad av patienter med cancersjukdomar och som genomgår cytostatika- och strålbehandling. Arbetet är självständigt och omfattar bland annat att stödja och samtala med patienter med livshotande sjukdom, informera om behandling och arbeta med symtomlindring. Onkologisjuksköterskan arbetar ofta i team och är verksam både inom barn-, vuxen- och palliativ vård.

Förkunskapskrav och anmälan

Psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa både hos enskilda patienter och hos grupper. Yrkesfunktionen omfattar avancerad omvårdnad av barn, vuxna och äldre med komplexa psykiatriska tillstånd. Centralt för yrkesfunktionen är samtalet. Specialistsjuksköterskan arbetar ofta i team och är verksam både inom öppenvård och slutenvård.

Förkunskapskrav och anmälan

Vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre arbetar överallt där äldre personer vårdas inom primärvården, hemsjukvården, slutenvården och inom de särskilda boendeformerna för äldre. Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre hanterar den omfattande och komplexa sjukdomsbild som är vanligt förekommande hos äldre. Funktionen är inriktad på att främja hälsa, förebygga och behandla ohälsa samt att samordna omvårdnaden vid komplexa, somatiska och psykogeriatriska tillstånd hos äldre.

Det finns två olika möjligheter att studera till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Båda utbildningarna ges på distans, men utbildningen med start HT17 ges på distans med campusförlagda dagar, medan utbildningen med start VT18 är helt webbaserad.

Utbildningsplan - Start HTFörkunskapskrav och anmälan

 

Utbildningsplan - Start VTFörkunskapskrav och anmälan

Ansökan

Alla inriktningar inom specialistsjuksköterske- programmet har cirka 20 platser vardera. Antagning sker varje hösttermin.

Anmälan sker på www.antagning.se.

Sista anmälningsdag är den 18 april.

Specialistsjuksköterske-studenter berättar

Träffa Louise Andersson, 31, som läser andra och sista terminen på specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning intensivvård.

Träffa Kajsa Brostedt, Mia Delin, Linda Svensson och Camilla Eriksson som läser termin två av fyra på specialistsjuk-sköterskeprogrammet inriktning onkologi.

Studievägledning

Maria Meszaros

Telefon: 031-786 6057
Telefontid kl 13-14 måndag-torsdag.

Drop-in på Medicinaregatan 3, tisdag kl 14-16.

Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Sidansvarig: Anette Nilsson|Sidan uppdaterades: 2017-03-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://sahlgrenska.gu.se/utbildning/program/specialistsjuksk/
Utskriftsdatum: 2017-04-26